Ο συνεχής ποιοτικός έλεγχος αποτελεί το μέσο για την διασφάλιση της πολιτικής ποιότητας που ακολουθούμε.

Ενδεικτικά παρακάτω μερικά σημεία ελέγχου:

  • Έλεγχος κατά την παραλαβή της πιστοποιημένης ά ύλης.

  • Περιοδικός έλεγχος των ά υλών και των τελικών προϊόντων σε εξωτερικά πιστοποιημένα εργαστήρια για την τήρηση των προδιαγραφών της νομοθεσίας που αφορά συσκευασίες που προορίζονται για άμεση επαφή με τρόφιμα.

  • Διατήρηση και έλεγχος όλων των πιστοποιητικών καταλληλότητας και msds των ά & ΄β υλών

  • Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου χάρτου που διαθέτει όργανα μέτρησης βάρους, gloss, burst tester, μετρητές θερμοκρασίας και υγρασίας, bct compression tester, densitometer εκτυπωμένου χάρτου, kit test για την απορρόφηση του λαδιού και cobb test για την απορρόφηση του νερού και τον έλεγχο της αδιαβροχοποίησης της συσκευασίας.

  • Έλεγχος ποιότητας σε όλα τα στάδια παραγωγής βάσει φύλλου προδιαγραφών.

  • Έλεγχος και σήμανση των τελικών προϊόντων για την ορθή ιχνηλασιμότητα στην παραγωγική διαδικασία και στο συνταγολόγιο των ά υλών που αποτελούν την συσκευασία.