Η συνέπεια στην ορθή περιβαλλοντική διαχείριση και η προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν μονόδρομο για κάθε σύγχρονη επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους. Κατά συνέπεια, ο περιορισμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αποτελεί βασικό μέλημα της PMS AKADIMOS.

Είμαστε σε διαδικασία νέας πιστοποίησης του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015 για την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση.

Όλα τα στερεά και υγρά απόβλητα της επιχείρησης προωθούνται σε πιστοποιημένες εταιρείες ανακύκλωσης.

Η εταιρεία μας προωθεί ετησίως για ανακύκλωση περίπου 120 τόνους χαρτί που προκύπτει από την παραγωγική διαδικασία.

Το 2020 έγινε νέα επένδυση στην μονάδα προεκτύπωσης CTP. Το σύστημα εμφάνισης εκτυπωτικών τσίγκων λειτουργεί πλέον με μειωμένη κατά 90% χρήση επικίνδυνων χημικών αποβλήτων σε σχέση με τις υπάρχουσες συμβατικές διαδικασίες. Η τεχνογνωσία που εφαρμόζεται είναι της ηγέτιδας εταιρείας στον χώρο AgfaGevaert.

Γίνεται πάντα προσεκτική επιλογή των προμηθευτών ώστε να πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για χαρτιά και χαρτόνια που προέρχονται από πιστοποιημένα αυτοανανεούμενα δάση.

Δείτε παρακάτω πληροφορίες για τη διαχείριση των δασών κατά FSC
https://fsc.org/en/about-us